SP nr1 w Choczni
kuratorium w Krakowie RODO      

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni
.
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości odbycia stażu dla osób poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach na stanowisku pomoc kuchenna


Osoby zaintersowane są proszone o kontakt pod numerem telefonu

33 8730 226.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni informuje, że dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych:

 

odział 5-6 latków - 2 miejsca

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 8730 226.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni informuje, że dzień 4 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

                                                                                                         dyrektor szkoły

                                                                                                  mgr.inż. Daniel Mastek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz.16.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczały do  grupy przedszkolnej 3 - 4 latków.

W dniu 30 sierpnia 2021 r. w godzinach 15.00 - 16.15 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice uczniów klas 1- 3

W związku z powrotem dzieci do szkoły od 18.01.2021 r. przypominamy zasady obowiązujące uczniów klas 1- 3 szkoły podstawowej:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach, zgodnie z planem lekcji.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, pomieszczeń szatni oraz korytarza na parterze w części między stołówką a wejściem głównym do budynku, zachowując zasady:
• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;
• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub je zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

12. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.45 - 16.00.

Obiady dla uczniów korzystających ze stołówki wydawane są o godz. 11.10 oraz 12.15 według ustalonego harmonogarmu. 


                                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                                              Daniel Mastek 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.

Książki  można wypożyczać i zwracać od poniedziałku do czwartku  w godz. 9.00 – 13.00 oraz w piątki w godz. 9.00 - 10.00 oraz  11.30 - 13.00.

Wypożyczanie i zwrot odbywają się na parterze szkoły.

W celu usprawnienia procesu wypożyczeń można wcześniej napisać przez e- dziennik do Pani D.Ruły podając tytuły książek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  w Choczni infornuje, że na dzień 26 listopada 2020 r. nie posiada sprzętu komputerowego do wypożyczenia. Wszystkie komputery zostały przekazane potrzebującym rodzinom. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                         

  

 

Od dnia 9 listopada 2020 r. w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej zostaje wprowadzone nauczanie zdalne. Część lekcji będzie prowadzona online na platformie MS TEAMS.  Lekcje będą  rozpoczynały się godzinie 12.20. Szczegółowe informacje i  plany lekcji zostaną przekazane Państwu przez wychowawców.

                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                         mgr inż. Daniel Mastek

....................................................................................................................................................

 

 

 

Od dnia 26 października 2020 r. nauczanie w klasach 4 - 8 będzie odbywało w trybie zdalnym wyłącznie na platformie TEAMS. Nauczanie odbywa się według obowiązującego planu lekcji. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów utworzą na platformie TEAMS spotkania z zespołami klasowymi i każdy uczeń o podanej godzinie ma obowiązek przyłączenia się do lekcji. Spotkania będą odbywać się co pół godziny -    1 lekcja będzie rozpoczynała się o godzinie 7.30. W godzinach 10.30 – 11.00 będzie przerwa dla uczniów. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w nauczaniu zdalnym na platformie TEAMS. Uczniowi nieobecnemu na lekcji zdalnej będzie wpisywana nieobecność.
W związku z dynamiczną sytuacją proszę na bieżąco sprawdzać informacje na dzienniku elektronicznym, Facebooku oraz na platformie TEAMS. Wszelkie informacje i uwagi proszę przekazywać wychowawcom.

                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                         mgr inż. Daniel Mastek


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony "Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I - V szkół podstawowych. Nasza placówka także przystąpiła do tego przedsięwzięcia. W związku z tym zachęcamy rodziców do zapoznania się z informacjami załączonymi w pliku.


  Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do pobrania aplikacji: https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzienniczek-vulcan-808

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zalecenia dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Choczni w okresie zagrożenia epidemicznego obowiazujace od 1 września 2020r.

Od 1 września 2020 r. Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 1 w Choczni rozpoczyna swoją działalność z uwzględnieniem wytycznych GIS oraz MEN.

Informacje dla rodziców:

Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Placówka będzie wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali.

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, należy przekazać wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dziecko nie powinno zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  czy zabawek.
 • Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania.
 • W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska wyłącznie pod opieką nauczyciela, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane.
 • W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia
 • Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki  zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola.
 • Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący. Każdy rodzic i dziecko ma obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem do szatni.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Rodzice dzieci 3 letnich w miesiącu wrześniu mogą przekazać dziecko wychowawcy grupy z zachowaniem zasad dystansu społecznego
 • Rodzice dzieci 4 – 5 letnich  nie wchodzą na teren przedszkola, dziecko przekazywane jest pracownikowi przedszkola po opuszczeniu szatni z zachowaniem bezpiecznej odległości.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURY  i  ZALECENIA  OBOWIAZUJACE OD 1 WRZESNIA 2020 r. DLA UCZNIOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOCZNI

 

 

Zalecenia dla rodziców:

 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej.
 •  W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu  
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
  • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
  • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczeń  powinien posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży jest możliwy po wyrażeniu przez  rodziców/ opiekunów zgody , w związku  z czym uczniowie w czasie pierwszego przyjścia do szkoły powinni mieć ze sobą pismo od rodziców – załącznik nr 1.
  • Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
  • Rodzice powinni zaopatrzyć uczniów w maseczki w drodze do i ze szkoły.
  • Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w szkole wystąpią u niego objawy chorobowe, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu,  nauczyciel lub inny pracownik szkoły  zawiadomi rodziców w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/ rodziców ……………………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu…………………………………………………………………………………...

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn……………………………………………… nie miał kontaktu  

z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków jego najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

 

Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych ( podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować  szkołę

o wystąpieniu ww oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do szkoły/ oddziału przedszkolnego.

 

 

                                                                                                         ………………………………………..

                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/  świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do  Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi  jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych

w  szkole/ oddziałach przedszkolnych  obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.

 

 

                                                                                                      ………………………………………..

                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w szkole/ oddziałach przedszkolnych  procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w  szkole/ oddziale  przedszkolnym.

 

                                                                                                      ………………………………………..

                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica

 

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika szkoły codziennego pomiaru temperatury

u mojego dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.

 

                                                                                                      ………………………………………..

                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-10 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID-19.

                                                                                                      ………………………………………..

                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z Gminy Wadowice”

 

     Dzięki dobrze przygotowanemu projektowi przez Gminę Wadowice, nasza szkoła w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z Gminy Wadowice” otrzyma fundusze na doposażenie i unowocześnienie pracowni informatycznej, językowej, przyrodniczej i matematycznej. W ramach projektu planowana jest organizacja dodatkowych zajęcia dla uczniów z matematyki, języków obcych, przedmiotów przyrodniczych i programowania, wycieczki naukowe, a także szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

     Realizacja projektu przypada na lata 2020-2022. Pieniądze na jego realizację będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.


Czytaj więcej


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni  informuje, że  06.05.2020 r., zostaną uruchomione oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 Choczni przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 

W związku z tym, proszę do 04 maja 2020 r. do godzinny 10.00 o informację zwrotną do wychowawców grupy, czy Państwa dziecko będzie uczęszczało do przedszkola od 6 maja 2020 r.

 

Jeśli dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w późniejszym terminie, należy to obowiązkowo zgłosić wychowawcy grupy do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym dziecko będzie w przedszkolu.

 

Informacje i zalecenia dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Choczni w okresie  zwalczania  epidemii COVID-19.

 

Informacje dla rodziców:

Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Placówka będzie wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali.

 

Rodzicu:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w podczas drogi do i z placówki.indywidualną osłonę nosa
   i ust
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
   na kwarantannie lub w izolacji.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
   czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
   Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
   z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
   czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
   przez obserwację dobrego przykładu.
  • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
  • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska wyłącznie pod opieką nauczyciela, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane.
  • Zgodnie z zaleceniami GIS   dzieci nie będą wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.
  •  W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia
  • Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki  zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
  • Jeśli dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w późniejszym terminie, należy to obowiązkowo zgłosić wychowawcy grupy drogą mailową lub za pomocą dziennika elektronicznego  do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym dziecko będzie w przedszkolu.
  •  Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący. Każdy rodzić i dziecko ma obowiązek zdefynkowania rąk przed wejściem do szatni.
  • W sz
Copyright © SP nr1 w Choczni CHOCZNIA 2018