SP nr1 w Choczni
kuratorium w Krakowie RODO      

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni
.
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Rodzice w dniach 12 - 13 stycznia 2022 r. odbędą się zebrania klasowe prowadzone stacjonarnie na terenie szkoły w reżimie sanitanym


środa – 12.01.2022 r.

 

godz.16.00

 

-      klasa 1a – M.Fabin – sala 27

 

-      klasa 1b – S.Gałosz – sala 40

 

godz.16.30

 

-      klasa 2a – B.Bednarczyk – sala 28

 

-      klasa 2b – I.Skawińska – sala 37

 

godz.17.00

 

-      klasa 3a – D.Chwała – sala 29

 

-      klasa 3a – A.Balon – sala 36

 

-      klasa 7 a – B.Galas – sala 43

 

 

czwartek – 13.01.2022 r.

 

godz.16.00

 

-      klasa 4 a – A. Paterek – sala 47

 

-      klasa 4b – J. Tomaszewska - Kozina – sala 29 

  

godz.16.30

 

-      klasa 6b – I.Adamczyk  - sala 27

 

-      klasa 7 b – J.Kozłowska – sala 45

 

-      klasa 5 a – B.Tutaj – sala 42

  

godz.17.00

 

-      klasa 8 a –D.Ruła  - sala 27

 

-      klasa 8 b –E.Targosz  - sala 28

 

-      klasa 8 c – T.Piekarczyk – sala 44

 

Zebranie klasy 6 a odbędzie się w późniejszym terminie.

------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Szanowni Rodzice!


Od 10 stycznia 2022 r. uczniowie klas 1- 8 wracają do nauki stacjonarnej. 

Lekcje odbywają się według obowiązujacego planu lekcji.

Zmiany w związku z nieobecnościami nauczycieli zostały  podane w dzienniku elektronicznym. 


--------------------------------------------------------------------------


7 stycznia 2022 r. ( piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych


-------------------------------------------------------------------------------

 

Olimpia Chocznia zaprasza dzieci na turniej Szachowy z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 

 Turniej odbędzie się 10 listopada 2021 w SP 1 Chocznia o godzinie 17.30. Zawody będą rozgrywane w dwóch kategoriach:

  Klasy  I-III dziewczynki i chłopcy

 Klasy  IV-VIII dziewczynki i chłopcy

 

 Na zwycięzców czekają puchary i  nagrody rzeczowe.

 Zapisy do 07 listopada pod nr. tel. 608 058 548

 Ze sportowym pozdrowieniem Jan Gajczak.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. małopolskim!

 

Już 4 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa małopolskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 3 listopada (środa) do godziny 12:00.

 

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

 

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz "Polska w Unii Europejskiej".

 

Konsultacje dla woj. małopolskiego rozpoczną się 4 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych13.webankieta.pl/

 

Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 3 listopada (środa) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

 

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”.

 

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni informuje, że dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych:

 

odział 5-6 latków - 2 miejsca

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 8730 226.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sanowni Rodzice uczniów klas 1- 3

W związku z powrotem dzieci do szkoły od 18.01.2021 r. przypominamy zasady obowiązujące uczniów klas 1- 3 szkoły podstawowej:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach, zgodnie z planem lekcji.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, pomieszczeń szatni oraz korytarza na parterze w części między stołówką a wejściem głównym do budynku, zachowując zasady:
• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;
• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub je zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

12. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.45 - 16.00.

Obiady dla uczniów korzystających ze stołówki wydawane są o godz. 11.10 oraz 12.15 według ustalonego harmonogarmu. 


                                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                                              Daniel Mastek 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 uruchomiony "Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I - V szkół podstawowych. Nasza placówka także przystąpiła do tego przedsięwzięcia. W związku z tym zachęcamy rodziców do zapoznania się z informacjami załączonymi w pliku.


  Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do pobrania aplikacji: https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzienniczek-vulcan-808

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zalecenia dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Choczni w okresie zagrożenia epidemicznego obowiazujace od 1 września 2020r.

Od 1 września 2020 r. Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 1 w Choczni rozpoczyna swoją działalność z uwzględnieniem wytycznych GIS oraz MEN.

Informacje dla rodziców:

Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Placówka będzie wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali.

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, należy przekazać wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dziecko nie powinno zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  czy zabawek.
 • Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania.
 • W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska wyłącznie pod opieką nauczyciela, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane.
 • W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia
 • Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki  zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola.
 • Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący. Każdy rodzic i dziecko ma obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem do szatni.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Rodzice dzieci 3 letnich w miesiącu wrześniu mogą przekazać dziecko wychowawcy grupy z zachowaniem zasad dystansu społecznego
 • Rodzice dzieci 4 – 5 letnich  nie wchodzą na teren przedszkola, dziecko przekazywane jest pracownikowi przedszkola po opuszczeniu szatni z zachowaniem bezpiecznej odległości.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURY  i  ZALECENIA  OBOWIAZUJACE OD 1 WRZESNIA 2020 r. DLA UCZNIOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOCZNI

 

 

Zalecenia dla rodziców:

 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej.
 •  W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu  
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
  • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
  • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczeń  powinien posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży jest możliwy po wyrażeniu przez  rodziców/ opiekunów zgody , w związku  z czym uczniowie w czasie pierwszego przyjścia do szkoły powinni mieć ze sobą pismo od rodziców – załącznik nr 1.
  • Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
  • Rodzice powinni zaopatrzyć uczniów w maseczki w drodze do i ze szkoły.
  • Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w szkole wystąpią u niego objawy chorobowe, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu,  nauczyciel lub inny pracownik szkoły  zawiadomi rodziców w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/ rodziców ……………………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu…………………………………………………………………………………...

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn……………………………………………… nie miał kontaktu  

z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków jego najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

 

Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych ( podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować  szkołę

o wystąpieniu ww oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do szkoły/ oddziału przedszkolnego.

 

 

                                                                                                         ………………………………………..

                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/  świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do  Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi  jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych

w  szkole/ oddziałach przedszkolnych  obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.

 

 

                                                                                                      ………………………………………..

                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w szkole/ oddziałach przedszkolnych  procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w  szkole/ oddziale  przedszkolnym.

 

                                                                                                      ………………………………………..

                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica

 

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika szkoły codziennego pomiaru temperatury

u mojego dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.

 

                                                                                                      ………………………………………..

                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-10 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID-19.

                                                                                                      ………………………………………..

                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright © SP nr1 w Choczni CHOCZNIA 2018