SP nr1 w Choczni
RODO      

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z Gminy Wadowice”Dzięki dobrze przygotowanemu projektowi przez Gminę Wadowice, nasza szkoła w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z Gminy Wadowice” otrzyma fundusze na doposażenie i unowocześnienie pracowni informatycznej, językowej, przyrodniczej i matematycznej. W ramach projektu planowana jest organizacja dodatkowych zajęcia dla uczniów z matematyki, języków obcych, przedmiotów przyrodniczych i programowania, wycieczki naukowe, a także szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.


Realizacja projektu przypada na lata 2020-2022. Pieniądze na jego realizację będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.


Całkowita wartość projektu wynosi: 1 659 836,52 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie wynosi 1 576 844,69 zł, co stanowi 95% wartości projektu • Przeczytaj więcej na temat projektu https://wadowice.pl/szkoly-w-gminie-wadowice-beda-jeszcze-nowoczesniejsze
 • W związku z przystąpieniem naszej szkoły do projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z Gminy Wadowice”, ogłaszamy nabór uczniów na zajęcia rozwijające i dydaktyczno - wychowawcze z matematyki, języka angielskiego, fizyki, geografii, chemii, biologii i informatyki. Proszę zgłaszać się do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

  Nabór trwa od 7 - 18.09.2020r.
  Okres realizacji projektu 01.10.2020r. - 30.06.2021r.


  Regulamin i formularze rekrutacyjne uczestnictwa w projekcie dostępne u zainteresowanych nauczycieli. Zapraszamy do udziału .  Oświadczenie - do pobrania
  Regulamin - do pobrania
  Copyright © SP nr1 w Choczni CHOCZNIA 2020