RODO  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ChoczniSekretariat


Sekretarz Zespołu Szkół nr 1 w Choczni – Bogusława Chrząszcz
Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

WYSTAWIANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW

Aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej lub karty rowerowej należy pobrać i wypełnić wniosek oraz załączyć 1 aktualne zdjęcie i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Aby otrzymać duplikat świadectwa szkolnego należy pobrać i wypełnić wniosek oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły.


OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DUPLIKATÓW

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008r. poz. 412) § 19 ust. 3. Za wydanie świadectwa (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.


OPŁATY SKARBOWE

- legalizacja dokumentu (duplikaty świadectw) – 26,00 zł
- poświadczenie własnoręczności podpisu (duplikaty legitymacji szkolnych, kart rowerowych) – 9,00 zł

PIECZĘTOWANIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Przewodniczący klasy w terminie do 30 września każdego roku zbiera legitymacje od uczniów i przynosi je do sekretariatu szkoły oraz odbiera w ustalonym terminie.


WYSTAWIANIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH UCZNIOM KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wychowawca klasy zbiera zdjęcia uczniów swojej klasy i przynosi do sekretariatu szkoły – odbiera w ustalonym terminie i rozdaje uczniom.


Zdjęcia muszą być prawidłowo opisane:

- imię i nazwisko
- data urodzenia
- adres zamieszkania
- PESEL
- klasaCopyright © SP nr1 w Choczni CHOCZNIA 2019