SP nr1 w Choczni
RODO  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni
"ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYJAZNA UCZNIOWI"
przy Zespole Szkół nr 1 w Choczni
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach   6:45 – 16:00


      Świetlica szkolna przy Zespole Szkół nr 1 w Choczni wspomaga rozwój dziecka, jego zdolności, zainteresowania, jest miejscem oddziaływań wychowawczych. Zapewnia wypoczynek, stwarza warunki do działań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie radości i twórczego działania. Organizuje zajęcia ruchowe, plastyczne, teatralne, przygotowuje uroczystości szkolne, rozwija czytelnictwo, stwarza odpowiednie warunki do ewentualnego odrabiania zadań domowych.


  Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie, uczniom słabszym pomocy w nauce,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego,
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas 0 – 3 SP
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.


Copyright © SP nr1 w Choczni CHOCZNIA 2019